Access

Map

Wide Area

Local Area

Local Area

Main Factory

By Shinkansen

Take the Tokaido Shinkansen to Hamamatsu
○ By taxi 45 minutes.
○ North exit bus terminal Pole 15 take the “Kiga via Kanasashi”, “Shibukawa”, or “Okuyama” bus to “Nearai” bus stop. Then walk about 20 minutes.
○ Take the Enshutetsudo Nishikajimasen train to “Nishigasaki” station, then 35 minutes by taxi.

By Car

○ About 10 minutes by car from the Tomei Expressway “Hamamatsu Nishi” interchange.

○ About 20 minutes by car from the Shin Tomei Expressway “Hamamatsu Inasa” interchange.

○ About 20 minutes by car from the Shin Tomei Expressway “NEOPASA Hamamatsu” Smart Interchange.

By Tenryu-Hamanako Railway

Take the Tenryu-Hamanako railway to “Kanasashi” station, then about 5 minutes by taxi.

Miyakoda Techno Factory

By Shinkansen

Take the Tokaido Shinkansen to Hamamatsu
○ By taxi 40 minutes.
○ North exit bus terminal Pole 13 take the “Shiyakusho (City Hall)”, “Hagioka Jyutaku”, or “Techno Miyakoda” bus to “Hakusho” bus stop. Then walk about 10 minutes.
○ Take the Entetsu railway bound for Nishikajima to “Hamakita” station, then about 15 minutes by taxi.

By Car

○ About 15 minutes by car from the Tomei Expressway “Hamamatsu Nishi”interchange.

○ About 30 minutes by car from the Shin Tomei Expressway “Hamamatsu Inasa”interchange.

○ About 10 minutes by car from the Shin Tomei Expressway “NEOPASA Hamamatsu”Smart Interchange.

By Tenryu-Hamanako Railway

Take the Tenryu-Hamanako railway to “Miyakoda”station, then about 10 minutes by taxi.